Ιορδάνης Αχείμαστος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

  • Εκπαίδευση: Σπουδαστής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας
  • Ειδίκευση: Οργάνωση Εργασιών Εργοταξίου, Εφαρμογή Μελετών, Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού, Οργάνωση Χρονοδιαγραμμάτων και Συνεργείων, Χαράξεις Θεμελίωσης- Εκσκαφής, Εκπόνηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.