Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή

Το γραφείο μας χάρη στους εξειδικευμένους μηχανικούς που διαθέτει είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε είδους μελέτης κατοικιών και ειδικών κτιρίων.

Προμελέτη – Οριστική Μελέτη

Σε επαφή μαζί σας και αφού λάβουμε υπόψη όλες τις επιθυμίες σας άλλα και τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση προμελέτης και στη συνέχεια οριστικής μελέτης της κατασκευής που επιθυμείτε.

Αυτή περιλαμβάνει, δισδιάστατα σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό μελέτη κτιρίου. Τα αρχιτεκτονικά  αυτά σχέδια στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης.

Οι συναντήσεις μας μαζί σας εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των επιθυμιών σας με τον καλύτερο τρόπο τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής άποψης.

Έκδοση  αδειών  δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προετοιμασία φακέλου για την έκδοση αδειών δόμησης και την κατάθεση τους στην αρμόδια ΥΔΟΜ, (προεγκρίσεις συναρμόδιων υπηρεσιών – μελέτες) αλλά και την διεκπεραίωση του φακέλου στην ΥΔΟΜ μέχρι την έκδοση της Άδειας Δόμησης.

Μελέτες Εφαρμογής

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για κτιριακά οικοδομικά έργα και να παραδώσει στον πελάτη ή στον εργολάβο της επιλογής του ένα πλήρη φάκελο με κατασκευαστικά σχέδια ,τα οποία θα εξασφαλίσουν την ποιότητα της κατασκευής του έργου.

Προυπολογισμός έργου- Εκτίμηση κόστους κατασκευής

Έχοντας εκπονήσει μια μελέτη εφαρμογής, αλλά και από τα σχέδια της άδειας δόμησης ή της μελέτης ,για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια δόμησης, το γραφείο μας είναι σε θέση να συντάξει προϋπολογισμό για το κάθε έργο και να προβεί με μεγάλη ακρίβεια σε εκτίμηση του κόστος του έργου.

Επίβλεψη

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Εξειδικευμένοι μηχανικοί με καθημερινή παρουσία στο έργο μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στα συνεργεία και τον εργολάβο, αλλά και να ελέγξουν την ορθότητα των εκπονημένων εργασιών, εξασφαλίζοντας την τελική ποιότητα του έργου. Επίσης, ελέγχουν το κόστος της κατασκευής βάσει του προϋπολογισμού και εξασφαλίζουν την ελάχιστη τελική απόκλιση από αυτόν.

Κατασκευή

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Αναλαμβάνει την επιλογή και τον συντονισμό κατάλληλων εξειδικευμένων συνεργείων για την ορθότερη και συντομότερη εκπόνηση του έργου. Οι μηχανικοί του γραφείου επιβλέπουν τα συνεργεία και εξασφαλίζουν την ποιότητα της κατασκευής. Παρακολουθούν το κόστος βάσει προϋπολογισμού και εξασφαλίζουν την ελάχιστη απόκλιση από αυτόν.