Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το γραφείο Μηχανικών Geotopo αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας κτηματολογίου.

Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους.

Τα στάδια της κτηματογράφησης είναι τα εξης:

• Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους.

• Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

• Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών.

• Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον- για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.

• Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

• Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για τον εντοπισμό των ακινήτων σας είναι τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα («εξαρτημένα τοπογραφικά») τα οποία διαθέτουν συντεταγμένες Χ και Υ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων.

Η καταχώρηση της δήλωσης γίνεται μέσω των κωδικών του TAXISnet.

Στο γραφείο μας τηρείται λεπτομερές ηλεκτρονικό αρχείο όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων και είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθούν είτε εντύπως είτε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ. συμβόλαιο)

β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου

γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

δ) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος

ε) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου υπό προϋποθέσεις Συγκεκριμένα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος στις εξής περιπτώσεις:

– όταν αυτό προσαρτάται ή αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας

– όταν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο

– όταν έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, διορθωτική πράξη εφαρμογής, κλπ).

– όταν γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Χρησικτησία

Έγγραφα που πιστοποιούν 20ετή νομή επί του ακινήτου (π.χ. Ε9, λογαριασμοί ΔΕΗ/ΟΤΕ/Ύδρευσης, μισθωτήρια, ιδιωτικά συμφωνητικά, επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ένορκες βεβαιώσεις κλπ. )

Κληρονομιά χωρίς αποδοχή

Με διαθήκη:

1) τίτλος κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)

2)ληξιαρχική πράξη θανάτου

3) αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης

4) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

5) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομίας

ΧΩΡΙΣ διαθήκη:

1) τίτλος κληρονομούμενου(εφόσον υπάρχει)

2) ληξιαρχική πράξη θανάτου

3) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

4) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

5) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Back to top