Αποτυπώσεις με drone – 3D modeling

Οι εναέριες αποτυπώσεις, ακολουθώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, είναι η νέα ανερχόμενη τάση της τοπογραφίας και της κλασσικής φωτογραμμετρίας. Η μέθοδος αυτή προσφέρει μαζική και γρήγορη γεωχωρική πληροφορία από εικόνες τραβηγμένες από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα (UAV’s).

Η ταχύτητα στη συλλογή εικόνων, η χρήση κατάλληλων λογισμικών για την επεξεργασία των εικόνων, καθώς και η ακρίβεια που εξασφαλίζει, καθιστούν την εναέρια αποτύπωση ιδανική για αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, λατομείων, μεγάλων κατασκευών και βιομηχανικών περιοχών.

Η υψηλή ποιότητα των ψηφιακών εικόνων συνδυάζεται με τις μεθόδους φωτογραμμετρίας και πλέον η αεροφωτογραμμετρία έρχεται να προσφέρει πολλά στο μέλλον. Η δημιουργία του μοντέλου και η παραγωγή της ορθοφωτογραφίας πραγματοποιείται με φωτογραμμετρική μέθοδο από εναέρια φωτογράφιση της περιοχής ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με επίγειες μεθόδους με τη χρήση GPS.

Τρισδιάστατη τοπογραφική αποτύπωση

Αναπαράσταση φυσικών ή τεχνητών αντικειμένων, πολύπλοκων επιφανειών με απόδοση τρισδιάστατης γεωμετρίας σε μορφή 3D Point Cloud, 3D Tin Mesh, DSM. Μετρητικά μοντέλα υπό κλίμακα, με γεωαναφορά για μετρήσεις ακριβείας γεωμετρικών μεγεθών, γραμμών, επιφανειών, όγκων.

Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους

Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και αντικειμένων για αποτύπωση και απόδοση της υψομετρίας του φυσικού αναγλύφου ή/και των φυσικών και τεχνητών αντικειμένων/κατασκευών.

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών

Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους χρησιμοποιούνται είτε ως αυτόνομα προϊόντα είτε ως ενδιάμεσο στάδιο για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών. Η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών εξασφαλίζει την απόδοση τοπογραφικών λεπτομερειών και στοιχείων του εδάφους στο επιθυμητό σύστημα συντεταγμένων. Είναι, με άλλα λόγια, ψηφιακές απεικονίσεις απαλλαγμένες από προοπτικές παραμορφώσεις, ορθής προβολής και ενιαίας κλίμακας.

drone drone

Back to top