Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

  • Υποστήριξη εργοταξίων
  • Βυθομετρήσεις
  • Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων
  • Υπεργολαβίες
  • Διεκπεραιώσεις φακέλων σε δημόσιες υπηρεσίες
  • (Πολεοδομία, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Πυροσβεστική, κλπ.)
  • Απλή αποτύπωση και παράδοση σε αρχείο .dwg (CAD)