Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση μηχανικού και η βεβαίωση ιδιοκτήτη, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους ιδιοκτήτες στην επιλογή του μηχανικού ο οποίος θα τους χορηγήσει την βεβαίωση διότι εκτός από την βεβαίωση του μηχανικού επισυνάπτεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδίου με την οποία αποδέχεται ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή ότι αυτές έχουν τακτοποιηθεί.

Το γραφείο μηχανικών GEOTOPO διαθέτει όλες τις ειδικότητες μηχανικών και μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον ορθό έλεγχο του ακινήτου σας και σε περίπτωση εντοπισμού αυθαιρεσιών σας ενημερώνουμε αναλυτικά για το είδος και το κόστος της τακτοποίησής τους.

Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά στο ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Κατά τον χρόνο ισχύος τους, δύναται να χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συμβολαιογράφο. Ο μοναδικός αριθμός καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, καθώς και σε όλα τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 46 του νόμου 4178/13.

Για την χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Στέλεχος της οικοδ. Αδείας (Εφόσον υπάρχει)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν το ακίνητο (Εφόσον υπάρχουν)
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: α) μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή β) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013 ή γ) ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια και αυτό υφίσταται νομίμως.
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη για χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού: α)docx, pdf, β)docx, pdf, γ)docx, pdf. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια και το στέλεχος της οικοδομικής άδειας αναλαμβάνουμε να τα βρούμε με επιπλέον χρέωση.
«Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ '87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. » Επομένως εφεξής κάθε τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση και επιπλέον σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ '87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
 • Σε εντός σχεδίου περιοχές ή εντός ορίων οικισμού, όπου δεν έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
 • Σε εντός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχει κυρωθεί η σχετική πράξη εφαρμογής.
 • Για όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, πλην το περιπτώσεων που αναφέρονται δίπλα.
 • Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
 • Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
 • Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
 • Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ.