Μελέτες Φωτοερμηνείας

Οι αεροφωτογραφίες περιέχουν ένα λεπτομερειακό μητρώο χαρακτηριστικών (προτύπων) της φυσικής γήινης επιφάνειας κατά το χρόνο της λήψης. Ένας Φωτοερμηνευτής εξετάζει συστηματικά τις αεροφωτογραφίες μαζί, συχνά και με άλλα συμπληρωματικά υλικά υποστήριξης, όπως χάρτες και δεδομένα επίγειων παρατηρήσεων. Η Φωτοερμηνεία στηρίζεται στη φύση των αντικειμένων και φαινομένων που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες. Η Φωτοερμηνεία μπορεί να διεξαχθεί σε έναν αριθμό επιπέδων πολυπλοκότητας, από μία απλή αναγνώριση των αντικειμένων στη γήινη επιφάνεια, μέχρι την εξαγωγή αναλυτικής πληροφορίας που σχετίζεται με τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της φυσικής γήινης επιφάνειας και του υπεδάφους. Ο βαθμός της επιτυχίας της Φωτοερμηνείας εξαρτάται από την εκπαίδευση και την εμπειρία του Φωτοερμηνευτή, τη φύση των αντικειμένων ή των φαινομένων που ερμηνεύονται, και την ποιότητα των φωτογραφιών που χρησιμοποιούνται.

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής των φωτοερμηνειών. Οι μελέτες φωτοερμηνείας γίνονται από εξειδικευμένους τοπογράφους μηχανικούς στην φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπηση και φωτογραμμετρία με το λογισμικό PHOTOMOD Lite το οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό.

Η Μελέτη Φωτοερμηνείας περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση όπου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, τα σφάλματα και οι ακρίβειες της διαδικασίας καθώς και όλες οι πτυχές της υπόθεσης με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων κάθε λήψης για όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία. Σχέδια που συνοδεύουν τις πρωτότυπες αεροφωτογραφίες όπου περιγράφονται τα ευρήματα της στερεοσκοπικής παρατήρησης. Η μελέτη μπορεί να είναι αμιγώς φωτοερμηνευτική και συγκριτική και να περιλαμβάνει σειρά σχεδίων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, ή μπορεί να είναι φωτογραμμετρική. Η παρουσίαση αυτών γίνεται σε ενιαία κλίμακα και γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον αναγνώστη. Τέλος υπάρχει δυνατότητα 3D παρουσίασης της στερεοσκοπικής απεικόνισης εφόσον απαιτηθεί.
Οι Αεροφωτογραφίες έχουν απόλυτο και αμάχητο αποδεικτικό χαρακτήρα, όχι μόνο γιατί είναι δημόσια έγγραφα, αλλά και επειδή περιέχουν αποτυπωμένα αδιαμφισβήτητα πραγματικά στοιχεία. Φέρουν συγκεκριμένη χρονολογία και ώρα λήψης και αποτελούν τον πλέον απόλυτο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας. Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες. Ενδεικτικά μια μελέτη φωτοερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
 • Για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων, για την κατηγοριοποίηση του αυθαιρέτου και τον υπολογισμό του συντελεστή παλαιότητας.
 • Την ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών.
 • Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού σχετικά με Δάσος - Δασική Έκταση κ.λπ.
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν (χειμέριο κύμα).
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις .
 • Χρήση και κάλυψη γης.
 • Εφαρμογή Τίτλων .
 • Εντοπισμός Ιδιοκτησίας.

Φορέστε απλά γυαλιά κόκκινου και κυανού φίλτρου και δείτε στερεοσκοπικά

Φωτογραμετρία

Back to top